Na stiahnutie

Na stiahnutie

Právoplatné cenové rozhodnutie, číslo: 0183/2022/T, vydané ÚRSO.

Rozhodnutie o CENE 2022 URSO- Teplarne ZM

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE STANOVENÝ PRE CTZ ZLATÉ MORAVCE

Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom vypočítaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva číslo 308/2016 Z.Z. s účinnosťou od 1.1.2017.

Združený faktor primárnej energie pre CZT Zlaté Moravce má hodnotu 0,313

Prejsť na začiatok