Na stiahnutie

Rozhodnutie ÚRSO – cena tepla pre rok 2023

PDF

Štandardy kvality 2020

PDF

Štandardy kvality 2023

PDF

Štandardy kvality 2022

PDF

Štandardy kvality 2021

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE STANOVENÝ PRE CTZ ZLATÉ MORAVCE

Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom vypočítaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva číslo 308/2016 Z.Z. s účinnosťou od 1.1.2017.

Združený faktor primárnej energie pre CZT Zlaté Moravce má hodnotu 0,313

V Y H L Á Š K A Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

V Y H L Á Š K A Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 24. októbra 2016, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

Prejsť na začiatok