Upozornenie

V prípade poruchy dodávky tepla a TÚV
v bytových domoch volajte svojho príslušného správcu:


Bytové družstvo:

v prípade porúch: 

p. Mášik

0917 957 667 

Službyt, m.p.

p. Sendlai

kontakt: 

0904 140 630

ARAMIS- správa bytov s.r.o.

Ing. Juraj Šabík

0905 620 038


Poruchy rozvodov tepla

Velín biomasa

NON STOP

služba: 

0918 445 649 

Certifikát


Ochrana životného prostredia

Životné prostredie podmieňuje existenciu všetkých organizmov na zemi, vrátane človeka. Preto vynakladáme veľkú snahu na zlepšenie úrovne ochrany životného prostredia a snažíme sa zabraňovať jeho znečisteniu v súlade s požiadavkami zavedenej normy STN EN ISO 14001:2004.


Ochrana ovzdušia

Trvalé znižovanie emisií znečisťujúcich látok na najnižšiu technicky a ekonomicky dosiahnuteľnú úroveň je hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia. Kontrolu dodržiavania emisných limitov stanovených pre znečisťujúce látky na prevádzkovaných zdrojoch znečisťovania ovzdušia zabezpečujeme prostredníctvom oprávnených diskontinuálnych meraní, vykonávaných oprávnenou osobou ako aj prostredníctvom automatizovaného monitorovacieho systému emisií (AMS). Spoločnosť Prvá energetická a teplárenská spoločnosť minimalizuje tvorbu emisií znečisťujúcich látok prostredníctvom optimalizácie procesov, vykonávaním preventívnych opatrení, dodržiavaním prevádzkovej disciplíny, používaním moderných nízko-emisných horákov, riadiacich systémov, používaním základného ekologického paliva biomasy.


Ochrana vôd

V oblasti ochrany vôd Prvá energetická a teplárenská spoločnosť kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a implementuje ich v rámci jej fungovania. Príkladom je hospodárne využívanie vody odoberanej z verejného vodovodu a iných zdrojov. Prostredníctvom akreditovaného laboratória kontrolujeme kvalitu vypúšťaných odpadových vôd, ako aj dodržiavanie limitov stanovených orgánmi štátnej správy pre odpadové vody. Chránime podzemné a povrchové vody kontrolou nakladania so škodlivými látkami. Odpadové hospodárstvo V oblasti odpadového hospodárstva je cieľom našej spoločnosti predchádzať a obmedzovať vznik odpadov a znižovať tak ich vplyv na životné prostredie. V súlade so zákonom o odpadoch je pozornosť sústavne venovaná separácii, kategorizácii, zhodnoteniu a zneškodneniu odpadov. Vzniknuté odpady sa snažíme prednostne zhodnotiť. Nakoľko PET, s.r.o. neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov je odber všetkého vzniknutého odpadu zabezpečený v spolupráci s organizáciami, ktoré nakladajú s odpadmi v súlade s platnou legislatívou o odpadovom hospodárstve.


Odpadové hospodárstvo


V oblasti odpadového hospodárstva je cieľom našej spoločnosti predchádzať a obmedzovať vznik odpadov a znižovať tak ich vplyv na životné prostredie.
V súlade so zákonom o odpadoch je pozornosť sústavne venovaná separácii, kategorizácii, zhodnoteniu a zneškodneniu odpadov. Vzniknuté odpady sa snažíme prednostne zhodnotiť. Nakoľko PET, s.r.o. neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov je odber všetkého vzniknutého odpadu zabezpečený v spolupráci s organizáciami, ktoré nakladajú s odpadmi v súlade s platnou legislatívou o odpadovom hospodárstve.