Upozornenie

V prípade poruchy dodávky tepla a TÚV
v bytových domoch volajte svojho príslušného správcu:


Bytové družstvo:

v prípade porúch: 

p. Mášik

0917 957 667 

Službyt, m.p.

p. Sendlai

kontakt: 

0904 140 630

ARAMIS- správa bytov s.r.o.

Ing. Juraj Šabík

0905 620 038


Poruchy rozvodov tepla

Velín biomasa

NON STOP

služba: 

0918 445 649 

Certifikát


Hlavné zákony
a vyhlášky

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Prvá energetická a teplárenská, s.r.o. je najmä výroba, distribúcia a dodávka tepla. Táto činnosť je regulovaná zákonom, vyhláškami, predpismi ako aj európskymi nariadeniami a smernicami.

Zákony

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovVyhlášky

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z.z.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 170/2012 Z.z.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 168/2012 Z.z.  

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z.z

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 152/2005 Z.z

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 142/2000 Z.z

Európske nariadenia
a smernice 

Nariadenia Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 347/2013 


Smernice 

Smernica 2012/27/EU EP
a RadySmernica (ES)
č. 2004/8/ES

Smernica (ES)
č. 2003/87/ES

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE STANOVENÝ PRE CTZ ZLATÉ MORAVCE

Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom vypočítaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva číslo 308/2016 Z.Z. s účinnosťou od 1.1.2017.Združený faktor primárnej energie pre CTZ Zlaté Moravce má hodnotu 0,313