Upozornenie

V prípade poruchy dodávky tepla a TÚV
v bytových domoch volajte svojho príslušného správcu:


Bytové družstvo:

v prípade porúch: 

p. Mášik

0917 957 667 

Službyt, m.p.

p. Sendlai

kontakt: 

0904 140 630

ARAMIS- správa bytov s.r.o.

Ing. Juraj Šabík

0905 620 038


Poruchy rozvodov tepla

Velín biomasa

NON STOP

služba: 

0918 445 649 

Certifikát


Teplo

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o. dodáva kvalitné, bezpečné, spoľahlivé a ekologické teplo do mnohých domácností a inštitúcií na území Zlatých Moraviec. Na jeho výrobu a distribúciu využíva osvedčené technológie. Ich neustálou modernizáciou a údržbou ako aj vysokokvalifikovanou obsluhou sa snaží napĺňať spokojnosť svojich zákazníkov.
Centralizované zásobovanie teplom

Centralizované zásobovanie teplom (CZT) je moderný, energeticky vysoko účinný, bezpečný a ekologický spôsob dodávky tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) pre obytné celky, administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, školy a ostatné časti infraštruktúry. Odberateľom poskytuje pohodlie a bezstarostnosť za priaznivé ceny. CZT je v kombinácii
s optimalizovanou spotrebou tepla považované za najefektívnejší spôsob vykurovania.


Distribúcia tepla – sústavy CZT

Dodávka tepla sa robí pomocou sústav centrálneho zásobovania teplom (CZT). Sústavy CZT tvorí viacej častí, tými sú: jeden alebo viacero zdrojov tepla, primárne rozvody, odovzdávacie stanice tepla, sekundárne rozvody, objektové odovzdávacie stanice tepla a odberné miesta. Zdrojom je najčastejšie tepláreň, v ktorej sa vyrába teplo. Vyrobené teplo sa zo zdrojov dodáva prostredníctvom primárnych rozvodov (potrubím) do jednotlivých častí mesta, kde sú umiestnené odovzdávacie stanice tepla (OST). V OST sa teplo z primárnych rozvodov využije na ohrev vody v sekundárnych rozvodoch a taktiež na ohrev teplej vody (TV). Teplo z OST je pomocou sekundárnych rozvodov ďalej distribuované do jednotlivých odberných miest. V OST je automatická regulácia teploty vykurovanej vody v závislosti od vonkajších teplôt na základe nastavenej ekvitermickej krivky alebo podľa osobitných požiadaviek odberateľov.


Štandardy
kvality

Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z.z. sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri jeho dodávke. Regulovaným subjektom vyhláška ukladá povinnosť vyhodnotiť štandardy kvality sumárne za kalendárny rok. Zároveň stanovuje obsah a formu akou sa majú jednotlivé štandardy vyhodnotiť a zverejniť. Regulované subjekty sú povinné zverejniť štandardy kvality do 28. februára nasledujúceho roka.


Výhody CZT

Centrálne zásobovanie teplom a jeho využívanie má niekoľko predností. Výhody, ktoré odberateľ získava pri dodávkach tepla a teplej vody týmto spôsobom sú spoľahlivosť, komfort, bezpečnosť, ekológia ako aj konkurencieschopná cena.


Spoľahlivosť

V systéme CZT sú u nás ako výrobcu tepla zakomponované všetky najnovšie technické prvky, ktoré dokážu vždy dodávať teplo a teplú vodu odberateľom. Technické zariadenia ako sú čerpadlá, rozvody, kotle a pod. sú monitorované a pomocou softvérov sa sústava CZT riadi z centrálneho dispečingu nepretržite 24 hodín denne. Takto možno identifikovať a odstrániť prípadné poruchy v dodávke tepla skôr ako sa prejaví nekvalitná dodávka u odberateľa.

Komfort

Konečný odberateľ nie je ničím zaťažený a nemusí sa starať o nič. Výrobca tepla zabezpečí všetko potrebné pre kvalitnú dodávku tepla – ako je objednanie paliva (biomasa, zemný plyn), upravenej vody, elektriny, zabezpečenie všetkých servisných prác, vykonávanie pravidelnej údržby, okamžité odstraňovanie poruchových stavov ako aj obsluhu zariadení a dodržiavanie platných legislatívnych noriem. Pri individuálnych zdrojoch si všetky tieto činnosti musí vlastník zabezpečovať sám na vlastné náklady.


Bezpečnosť

Výrobcovia tepla musia dodržiavať zákony ako aj ostatné predpisy v zmysle, ktorých sa pravidelne vykonávajú revízie zariadení, testy o hospodárnej prevádzke, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a pod. Pravidelnými kontrolami sa rizikovým stavom predchádza, čím sa zvyšuje bezpečnosť.

Ekológia

Vo veľkých zdrojoch sú nainštalované prvky a technológie, ktoré minimalizujú znečisťovanie životného prostredia. A aj vďaka efektívnej výrobe tepla dochádza k znižovaniu zaťaženia životného prostredia emisiami znečisťujúcich látok.Prijateľná cena

Dodávanie tepla prostredníctvom CZT je regulované zákonmi, čím sa zabraňuje umelému navyšovaniu cien za dodané teplo.