Upozornenie

V prípade poruchy dodávky tepla a TÚV
v bytových domoch volajte svojho príslušného správcu:


Bytové družstvo:

v prípade porúch: 

p. Mášik

0917 957 667 

Službyt, m.p.

p. Sendlai

kontakt: 

0904 140 630

ARAMIS- správa bytov s.r.o.

Ing. Juraj Šabík

0905 620 038


Poruchy rozvodov tepla

Velín biomasa

NON STOP

služba: 

0918 445 649 

Certifikát


Etický kódex

Etické konanie má kľúčový význam pre úspešné fungovanie
a etablovanie sa spoločnosti na trhu. Etický kódex je jednou
z foriem realizácie strategických cieľov spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, stanovuje hodnoty a základné etické zásady správania sa zamestnancov.
Úvodné ustanovenia

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v pracovnom i obchodnom jednaní, vytvárať pracovné prostredie úcty a dôvery.

Dodržiavanie etického kódexu je záväzné, je súčasťou plnenia pracovných povinností zamestnanca a jedným
z kritérií hodnotenia pracovnej činnosti zamestnanca.

Všetci zamestnanci si musia byť vedomí, že jeho porušenie sa kvalifikuje ako porušenie interného pracovného poriadku a môže byť sankcionované.


Princípy

vzťahy v rámci spoločnosti sa zakladajú na úcte k dôstojnosti každého človeka, 

každý, kto pracuje pre spoločnosť, je povinný rešpektovať svojich kolegov, správať sa v súlade so zásadami vzájomnej dôvery a spolupráce, vytvárať atmosféru vzájomnej úcty a komunikácie, 

každý zamestnanec je plne zodpovedný za svoje konanie, a preto by sa mal správať tak, aby chránil oprávnené záujmy spoločnosti, svojich kolegov i obchodných partnerov a nezneužíval, či nedegradoval dobré meno a postavenie spoločnosti. 

zamestnanci si uvedomujú, že profit, rast a úspech spoločnosti predstavujú prínos pre každého zamestnanca zvlášť, a preto sa v plnej miere usilujú o ich dosiahnutie, 

neustála analýza potrieb klientov spoločnosti je predpokladom dodávky kvalitných služieb pre zákazníka.

Hodnoty

Prioritou v správaní vedenia i zamestnancov v interných aj externých vzťahoch je dodržiavanie týchto firemných hodnôt:

 • rešpektovanie ľudských práv
 • dodržiavanie záväzných právnych predpisov a dokumentácie riadenia vzťahujúcich sa na činnosť § spokojnosť klientov
 • lojálnosť zamestnancov k zamestnávateľovi
 • dať zamestnancom i klientom pocit istoty a spolupatričnosti
 • informovať o dianí, zlepšovať komunikáciu
 • motivovať k maximálnym výkonom
 • adekvátne ohodnotiť zamestnancov


Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať pre pracovné účely a nikdy nie na osobné ciele.

Zachovávanie mlčanlivosti o uvedených informáciách sa vzťahuje aj na obdobie po skončení pracovného pomeru zamestnanca v spoločnosti.

Zamestnanci spoločnosti sú povinní chrániť majetok spoločnosti, a to hmotný aj nehmotný.

V prípade dokázania jeho poškodenia, resp. zneužitia (know-how, únik informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitie vo vlastný prospech, strata a poškodenie hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže zamestnávateľ vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla.

Manažérsky systém.

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o. úspešne implementovala do riadenia procesov spoločnosti manažérsky systém tak, aby spoločnosť dosiahla pri aplikácii všetkých procesov požadovanú úroveň kvality, ochrany životného prostredia a BOZP.


Politika manažérskeho systému

Manažérsky systém (MS) v podmienkach spoločnosti Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o. predstavuje ucelený spôsob riadenia procesov, ktorý zahŕňa:

 • Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008, 
 • Systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy
  ISO 14001:2004, 

 • Systém manažérstva bezpečnosti pri práci podľa požiadaviek normy
  OHSAS 18001:2007.

 Politika MS je prejavom záväzku vrcholového manažmentu a všetkých zamestnancov spoločnosti Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o., k udržiavaniu a zlepšovaniu systému riadenia kvality. Tento záväzok je definovaný nasledujúcimi zásadami: 

 • usilovať sa splniť požiadavky našich zákazníkov, venovať im náležitú pozornosť a poskytovať kvalitné služby 
 • venovať trvalú pozornosť vzdelávaniu a odbornému školeniu zamestnancov s cieľom rozvíjania a zvyšovania ich kvalifikácie 
 • vytvárať vhodné bezpečné a príjemné pracovné prostredie, predchádzať možnostiam vzniku havarijných situácií a pracovných úrazov našich zákazníkov a zamestnancov na pracoviskách 
 • udržiavať a zvyšovať povedomie zamestnancov spoločnosti o kvalite a manažérskych systémoch § zvyšovať úsilie o vyhľadávanie, vytvorenie a udržiavanie vzájomne výhodných dlhodobých vzťahov s partnermi, ktorí kladú dôraz na kvalitu 
 • zabezpečovať správne fungovanie a neustále zlepšovanie vybudovaného MS, zavedenie a udržiavanie jednoznačných pravidiel v celej spoločnosti, vo všetkých činnostiach a vo všetkých procesoch 
 • dbať na dodržiavanie legislatívnych noriem SR a EÚ, ako aj ostatných interných dokumentov spoločnosti v oblasti kvality, environmentálnej politiky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 • uplatňovať princípy prevencie voči negatívnemu ovplyvňovaniu životného prostredia a v ochrane zdravia pri práci 
 • vstupovať do zmluvného vzťahu len s dodávateľmi, ktorí sú ochotní akceptovať systém riadenia BOZP a environmentálnej politiky